Tietosuojaseloste – uusasiakashankinta

Pihlan uusasiakashankinnan tietosuojaseloste. Pihla käsittelee henkilötietoja soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.  

Päivitetty 17.4.2023

1 RekisterinpitäjäNimi: Pihla Group Oy (y-tunnus: 18826249)
Osoite: Äyritie 16, 01510 Vantaa
Asiakaspalvelu: 0800 550880
2 Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa ja tietosuojavastaavaSähköpostiosoite   tietosuoja@pihla.fi
3 Rekisterin nimiUusasiakashankinnan rekisteri
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitusRekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen uusasiakashankinnan kannalta. Tietoja käytetään rekisteröidylle suunnatuissa kampanjoissa ja tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus käsitellä henkilötietoja sähköisessä markkinoinnissa tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja uusasiakashankintaan liittyen  
5 Rekisterin tietosisältöRekisteri sisältää merkintöjä potentiaalisista asiakkaista ja yhteyshenkilöistä. Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti.
6 Säännönmukaiset tietolähteetRekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi kilpailuiden yhteydessä, sekä luovutuksina muiden rekisterinpitäjien tietokannoista. Henkilötietojen luovuttaja vastaa näiden henkilötietojen oikeellisuudesta ja luovutuksen perusteista.
7 Tietojen säännönmukaiset luovutuksetLiiketoiminnan kannalta tarpeellisia henkilötietoja voidaan luovuttaa Pihla Group:n yhtiöiden välillä, sekä tietyille kumppaniyrityksille ja jälleenmyyjille. Mikäli henkilötietoja siirretään, henkilötietojen vastaanottaja/käsittelijä sitoutuu noudattamaan henkilötietojen käsittelyn ehtoja kuten rekisterinpitäjä. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaiselle, mikäli siihen on lakisääteinen peruste.
8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelleTietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
9 Rekisterin suojauksen periaatteetA Manuaalinen aineisto
Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä lukitussa tilassa ja varmistetaan ettei henkilötietoja käytetä muihin tarkoituksiin kuin tässä selosteessa on mainittu. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja ohjeita.  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
10 Rekisteröidyn oikeudetOikeudet:
Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
Oikeus saada tutustua henkilötietoihinsa
Oikeus pyytää oikaisemaan virheelliset tai puutteelliset henkilötietonsa.
Oikeus pyytää poistamaan henkilötietonsa (oikeus tulla unohdetuksi).
Oikeus peruuttaa suostumus johon käsittely perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
Oikeus pyytää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä.
Oikeus saada ilmoitus pyydettyyn henkilötietojensa oikaisuun tai poistoon tai käsittelyn rajoitukseen.
Oikeus henkilötietojensa siirrettävyyteen.
Oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Oikeuksiin liittyvä pyyntö: Rekisteröidyn henkilökohtainen pyyntö yhteystietoineen osoitetaan kohdan 2 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvovalle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  
11 Profilointi ja automaattinen päätöksentekoProfilointi: Mahdollisten uusasiakashankintaan hankittavien kohderyhmätietojen, kuten kuluttajayhteystietojen poiminnassa voidaan käyttää suodattimia, kuten esim. maantieteellinen sijainti ja ikäjakauma. Suodatusperusteita ei tallenneta rekisteriimme.
Automaattinen päätöksenteko: Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon                    
12 Tietojen poistaminen ja säilytysaikaRekisteriin kirjattavat henkilötiedot poistetaan 36 kk kuluessa niiden kirjaamisesta tai kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista perustetta.